Ambassade en Consulaten van België in India
Home Nieuws Gemeenschappelijke verklaring van België en India

Gemeenschappelijke verklaring van België en India

Datum: 
31 maart 2016

Officieel bezoek van de heer Narendra Modi, Eerste Minister van India, aan Belgie

(30 maart 2016)

 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

 

Bilaterale relaties

 

De Eerste Minister van India, de heer Narendra Modi, en de Eerste Minister van België, de heer Charles Michel, ontmoetten elkaar in Brussel op 30 maart 2016.

 

De leiders drukten hun diepe schok en pijn uit naar aanleiding van de verwerpelijke terroristische aanslagen in Brussel vorige week en veroordeelden ze in de strengst mogelijke bewoordingen. Zij herhaalden hun overtuiging dat geen enkele aanleiding of doelstelling zulke verschrikkelijke en blinde gewelddaden tegen onschuldige mensen kan rechtvaardigen. Zij waren het erover eens dat de groeiende dreiging van terrorisme geen grenzen kent en dat de grondoorzaken en uitingen ervan door vereende inspanningen van de internationale gemeenschap aangepakt moeten worden. Benadrukkend dat terrorisme onze vrijheden niet kan teniet doen, herhaalden de leiders dat deze fundamentele waarden altijd onze gedeelde vastberadenheid versterkt hebben om ons tegen deze onmenselijke terroristische daden te verzetten. Eerste Minister Modi drukte namens India, een natie die zelf decennia lang met terrorisme geconfronteerd wordt, in deze donkere tijd zijn solidariteit met België uit, en bood zijn oprechte medeleven aan voor het verlies van tal van levens alsook zijn gebeden voor een snel herstel van de gewonden.

 

Beide Eerste Ministers onderstreepten de uitstekende relaties tussen België en India, alsook de gedeelde waarden als twee volwassen democratieën gebaseerd op de rechtsstaat, federalisme en pluralisme.

 

Gezien de diplomatieke betrekkingen tussen India en België in 1947 aangeknoopt werden, verwelkomden de leiders de 70ste verjaardag van deze betrekkingen in 2017 als een gelegenheid om deze te herdenken en aan te wenden om de bilaterale betrekkingen verder te versterken.

 

Zij keken uit naar het Staatsbezoek aan India in 2017 van Zijne Majesteit Koning Filip van België als hoofdgebeurtenis tijdens deze herdenking.

 

De twee Eerste Ministers loofden de essentiële rol van de meer dan 9.000 Indiase troepen in de Vlaamse slagvelden in België tijdens de Eerste Wereldoorlog en de zeer grote offers die deze troepen brachten. Zij keken terug naar de deelname van India in de openingsceremonies van de herdenking van de Grote Oorlog in Nieuwpoort en Ieper in België in oktober 2014 en verwelkomden de aan de gang zijnde herdenkingsvieringen tot 2018.

 

Beide leiders erkenden de groeiende convergentie in inzichten in regionale en internationale aangelegenheden en gingen akkoord om in nauw verband samen te werken over materies van gemeenschappelijk belang. In dit opzicht verwelkomden de Eerste Ministers de start van een geïnstitutionaliseerde politieke dialoog tussen India en België.

 

Eerste Minister Michel herhaalde de steun van België voor het permanente Indiase lidmaatschap in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. India en België onderstreepten hun gedeeld belang in de versterking van globale non-proliferatie doelstellingen. In dit opzicht verwelkomt België de ambitie van India om een lid te worden van de vier multilaterale exportcontroleregimes, met name de Nuclear Suppliers Group, het Missile Technology Regime, de Australia Group en het Wassenaar Arrangement. India en België gingen akkoord om samen te werken opdat India er een lid van kan worden.

 

De federale structuren in beide landen in acht nemend, moedigden de twee leiders wederzijdse voordelige partnerschappen en samenwerkingsverbanden aan op het niveau van de Staten en de Union Territories in India enerzijds, en de Gemeenschappen en Gewesten in België anderzijds.

 

Samenwerking inzake veiligheid

 

De twee leiders veroordeelden de terroristische aanslagen die recent de hele wereld teisterden en zij deelden de overtuiging dat terrorisme, in al zijn vormen en uitingen, een aanslag op fundamentele waarden en vrijheden betekent. Zij gingen ermee akkoord dat een versterkte bilaterale en multilaterale samenwerking noodzakelijk is om gewelddadig extremisme en terrorisme te voorkomen en te bestrijden, met inbegrip van een spoedige adoptie van de Omvattende Conventie inzake Internationaal Terrorisme en een strikte naleving van alle relevante resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die terroristen en terroristische groeperingen aanbelangen. Beide leiders namen ook het besluit samen te werken om internationale inspanningen vooruit te helpen in fora zoals de Financial Action Task Force (FATF).

 

De dringende noodzaak erkennend om terroristische netwerken en hun financieringskanalen op te rollen alsook toevluchtsoorden voor terroristen, hun trainingsinfrastructuur en grensoverschrijdende bewegingen te elimineren, benadrukten de Eerste Ministers de noodzaak voor alle landen om daadwerkelijk komaf te maken met terrorisme dat zijn oorsprong vindt op hun grondgebied of het grondgebied onder hun controle. Beide zijden herhaalden dat er een nultolerantie moet zijn voor terrorisme-gerelateerde activiteiten, inclusief deze die door statelijke instanties en entiteiten gesponsord zijn en waar terrorisme gebruikt wordt als instrument van statelijke politiek.

 

Beide landen bevestigden opnieuw dat terrorisme niet kan, en niet mag geassocieerd worden met enige godsdienst, nationaliteit, beschaving of etnische groep. Zij besloten samen te werken om het fenomeen van radicalisering beter te begrijpen alsook het misbruik van godsdienst tegen te gaan door groepen en landen om tot haat en gewelddadig extremisme op te roepen of terroristische handelingen te begaan.  Zij gingen akkoord om regelmatige uitwisselingen van het maatschappelijk middenveld te vergemakkelijken om de waarden van vrede, verdraagzaamheid en inclusie te bevorderen en herbevestigden hun gedeelde overtuiging dat humanistische waarden de overhand zullen halen in het bestrijden van verdeeldheid zaaiende propaganda van haat en onverdraagzaamheid die door de krachten van extremisme en terrorisme aangehangen worden.

 

Zij herkennen de noodzaak voor versterkte samenwerking in stafrechtelijke aangelegenheden  en gingen akkoord om onderhandelingen te beginnen teneinde zo spoedig mogelijk bilaterale overeenkomsten af te sluiten inzake wederzijdse rechtsbijstand, uitlevering en de overbrenging van veroordeelde personen.

 

Economische samenwerking

 

Beide Eerste Ministers verwelkomden het robuuste bilaterale economische engagement tussen beide landen en namen positief nota van het feit dat België de tweede grootste handelspartner van India in goederen in de Europese Unie, en India tweede grootste exportbestemming van België buiten de EU is. Zij erkenden het belang van de diamantsector in de bilaterale handel en de bestaande samenwerking  in het kader van het Kimberleyproces en besloten om dit wederzijds voordelige partnerschap verder te consolideren. Zij beloofden om het economisch engagement verder te versterken door de bilaterale handel te diversifiëren en investeringsbanden uit te breiden.

 

De leiders erkenden de sleutelrol van de dienstensector in beide economieën en moedigden partnerschappen aan tussen de industrieën in de dienstensector, in het bijzonder op vlak van informatietechnologie biotechnologie, geneesmiddelen en hernieuwbare energie. Zij erkenden de waardevolle bijdrage van geschoolde arbeiders tot de dienstensector in beide economieën en het belang van een vlot verkeer van geschoold personeel in het kader van uitwisseling van personen. De leiders erkenden ook het belang van de grensoverschrijdend transfers van informatie door elektronische middelen voor zakelijke doeleinden en besloten om regelgevende aangelegenheden aan te pakken.

 

Zij gingen akkoord om de volledige mogelijkheden van het strategisch EU-India partnerschap aan te spreken en keken uit naar de hervatting van onderhandelingen met het oog op het afsluiten van een breed EU-India Handels- en Investeringsakkoord op basis van wederzijds aanvaardbare voorwaarden.

 

De twee leiders bespraken de verschillende grootscheepse ontwikkelingsinitiatieven die de Regering van India gelanceerd heeft en spraken af om een verregaande samenwerking in deze gebieden te onderzoeken, in het bijzonder de Smart Cities en Clean Ganga programma’s, met inbegrip van het waterbeheer  in het Gangesbassin.

 

De Eerste Ministers stelden tot hun voldoening vast dat meer dan 160 Belgische ondernemingen in India, en ongeveer 80 Indiase ondernemingen in België aanwezig zijn.  Zij moedigden de zakenwereld aan beide kanten aan om voordeel te halen uit de groter wordende handels- en investeringsopportuniteiten, in het bijzonder in sectoren met wederzijds complementair potentieel zoals havens, spoorwegen, hernieuwbare energie, farmacie, biotechnologie, gezondheid, onderzoek en innovatie.

 

Zij stelden het levendige passagiersverkeer tussen beide landen vast en erkenden de noodzaak van directe passagiersvluchten. De twee Eerste Ministers drukten de hoop uit dat inspanningen gemaakt worden om de directe luchtconnectiviteit tussen België en India middels ofwel directe vluchten ofwel code-share operaties te behouden.

 

De twee Eerste Minister verwelkomden het afsluiten van het amenderingsprotocol om het bestaande Verdrag ter Vermijding van Dubbele Belastingen (VVDB) duidelijker en moderner te maken.

 

Energie, Havens en Informatietechnologie

 

De twee Eerste Ministers verwelkomden de vooruitgang onder het Memorandum of Understanding inzake hernieuwbare energie tussen de bevoegde Belgische overheden op federaal en regionaal vlak en het Indiase Ministerie van Nieuwe en Hernieuwbare Energie, in het bijzonder de eerste bijeenkomst van de Gezamenlijke Werkgroep op 14 maart 2016, tijdens dewelke smart cities, afval gebaseerde energie, kleine windturbines, waterzuivering technologieën op basis van hernieuwbare energie en energie neutrale gebouwen als prioriteiten voor gezamenlijke samenwerking geïdentificeerd werden.

 

De leiders namen positief nota van de actieve samenwerking inzake Wetenschap & Technologie in het kader van het intergouvernementeel akkoord tussen het Indiase Department of Science & Technologie en het Belgische Federale Agentschap voor Wetenschapsbeleid, en keken uit naar verdere samenwerking in dit kader. Zij verwelkomden de technische inwerkstelling van een optische infrarood telescoop in Devashthal in India, gezamenlijk ontwikkeld door ARIES (Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences) in India en de Belgische onderneming AMOS (Advanced Mechanical and Optical Systems), als concreet voorbeeld van een succesvolle samenwerking.  Beide leiders verwelkomden tevens de aanstaande ondertekening van het afgewerkte Memorandum of Understanding tussen het Department of Biotechnology van India en de Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van Vlaanderen (FWO) voor samenwerking op vlak van biotechnologie.

 

Zij stelden de de langdurige samenwerking tussen beide landen inzake havensamenwerking vast en verwelkomden de op til staande voortzetting van de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Ministry of Shiping voor een periode van twee jaar, alsook de aan de gang zijnde samenwerking tussen de Haven van Antwerpen en de Jawaharlal Nehru Port Trust om een Gezamenlijk Trainingscentrum in het kader van het in februari 2015 ondertekende MoU.

 

Zij verwelkomden ook de aan de gang zijnde onderhandelingen om samen te werken op vlak van Informatie- en Communicatietechnologie en Elektronica (ICT&E) in een breed spectrum van gebieden, met inbegrip van e-Bestuur/mobiel bestuur, cyberveiligheid, een institutioneel kader tussen vooraanstaande onderzoeksinstituten, onderwijs en training in ICT, en keken uit naar een spoedige afsluiting van een overeenkomst.

 

Intermenselijke banden

 

De twee Eerste Ministers bevestigden het belang van samenwerking op vlak van onderwijs en verwelkomden de talrijke projecten in collaboratief onderzoek, studentenmobiliteit en faculteitsuitwisselingen tussen instellingen van hoger onderwijs in België en India. Zij keken uit naar de verdere versterking van het academisch engagement tussen instellingen aan beide kanten.

 

Zij stelden vast dat 40.000 Belgische toeristen elk jaar India bezoeken en dat België jaarlijks rond 60.000 Indiase toeristen ontvangt. Zij verwelkomden de e-Tourist visumfaciliteit die India aan Belgische burgers aanbiedt om het toerisme te bevorderen. Zij verwelkomden de aanstaande ondertekening van de overeenkomst tussen de Indiase Regering en de Vlaamse Regering over samenwerking op vlak van toerisme.

 

Verheugd over de geplande adoptie van de India-EU Gemeenschappelijke Agenda inzake Migratie en Mobiliteit en het belang van de groeiende uitwisseling van burgers tussen India en België benadrukkend, moedigden de Eerste Ministers inspanningen aan om de mobiliteit van mensen langs beide kanten gemakkelijker te maken.

 

* * * * * * * *