Ambassade en Consulaten van België in India
Home Naar België komen Visum voor België Visum voor België indien u in Nepal woont

Visum voor België indien u in Nepal woont

 1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
 2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
 3. Welke documenten moet u voorleggen?
 4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
 5. Medisch attest - Erkende artsen
 6. Contact
   

De website van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt momenteel volledig vernieuwd en is nog in opbouw. Merkt u dat er een link niet werkt, ga dan naar de openingspagina van de website: https://dofi.ibz.be/nl

NIEUWE PROCEDURE WERKVERGUNNING  : Sinds 01/01/2019 is de dubbele procedure voor het aanvragen van een werkvergunning én een verblijfsvergunning vervangen door één enkele procedure. Lees meer.

NIEUWE PROCEDURE VISUM LANG VERBLIJF TYPE D (meer dan 90 dagen) : De aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden in een Visa Application Center (VAC) van VFS in India sedert 01/12/2018.  We nodigen u uit het wettelijk kader voor deze nieuwe procedure hier te lezen.  Om uw bezoek aan een VAC van VFS in India te regelen, klik hierDeze nieuwe procedure houdt in dat de kost voor het visum aan het Visa Application Center (VAC) moet betaald worden en niet aan de Ambassade.

1. Waar, wanneer en hoe kunt u een visumaanvraag indienen?

Indien u een Schengenvisum kort verblijf (max. 90 dagen) C-type wenst, gelieve u te wenden tot de Ambassade van Duitsland in Kathmandu, die België vertegenwoordigt voor deze kwestie. Voor alle inlichtingen aangaande adres, openingsuren en andere praktische modaliteiten, gelieve rechtstreeks de visumpagina van hun website te raadplegen.

De vertegenwoordiging van visumaangelegenheden in Nepal door Duitsland geldt enkel voor C-visa, nodig voor de volgende redenen:

 • Toeristische bezoeken
 • Familie- of vriendenbezoeken
 • Culturele of sportmanifestaties
 • Zakenreizen
 • Korte stages
 • Doorreis door het Schengengebied

Visumaanvragen kort verblijf die een terugkeer naar België (bv. wanneer de Belgische verblijfsvergunning van de aanvrager verloren of vervallen is) of een langer verblijf in België (bv. huwen in België) beogen, vallen niet onder de vertegenwoordigingsovereenkomst en moeten derhalve ingediend worden bij het VFS visumkantoor in New Delhi.

Gelieve een bericht te sturen naar newdelhi.visa@diplobel.fed.be indien u meer informatie wenst.

NIEUWE PROCEDURE WERKVERGUNNING  : Sinds 01/01/2019 is de dubbele procedure voor het aanvragen van een werkvergunning én een verblijfsvergunning vervangen door één enkele procedure. Lees meer.

NIEUWE PROCEDURE VISUM LANG VERBLIJF TYPE D (meer dan 90 dagen) : De aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden in een Visa Application Center (VAC) van VFS in India sedert 01/12/2018.  We nodigen u uit het wettelijk kader voor deze nieuwe procedure hier te lezen.  Om uw bezoek aan een VAC van VFS in India te regelen, klik hier.  Deze nieuwe procedure houdt in dat de kost voor het visum aan het Visa Application Center (VAC) moet betaald worden en niet aan de Ambassade.

 
2. Hoeveel kost de handling fee ?

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee 80 euro, behalve voor kinderen tussen 6 en 12 jaar is het 40 euro en voor kinderen tot 6 jaar is het gratis.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee 180 euro.

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN hetzij met de Ambassade van Duitsland, hetzij met het Ereconsulaat van België in Kathmandu voor de betalingsmodaliteiten.

 

3. Welke documenten moet u voorleggen ?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde Belgische instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Afhankelijk van het type van visum lang verblijf (D-visum) dat u nodig hebt, zult u een medisch attest moeten voorleggen dat bekomen kan worden via een van de door de Ambassade van België erkende dokters. Voor contactgegevens, zie punt 5 hieronder.

Officiële documenten uitgereikt door de lokale overheden (huwelijks-, geboorte- en overlijdensakten, of diploma’s, attesten van goed gedrag en zeden/uittreksel uit het strafregister en beëdigde verklaringen) moeten vóór de indiening van het visumdossier gelegaliseerd worden. Klik hier voor alle informatie over legalisaties.

Indien deze documenten niet rechtstreeks in het Engels opgesteld zijn, moeten zij vertaald worden door een aangestelde vertaler naar een van de Belgische nationale talen toe. Klik hier voor alle inlichtingen betreffende vertalingen.  

 

4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

In bepaalde gevallen moet de Ambassade van België de visumaanvragen voorleggen voor beslissing aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgische grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade/het Ereconsulaat van België u het referentienummer van uw dossier mede. Vanaf dit moment is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige contactpunt voor alle vragen aangaande de stand van uw visumaanvraag.

Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussels, T: +32.2.793.80.00,infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Aan de hand van uw paspoortnummer en familienaam kunt u het verloop van uw visumaanvraag volgen op de Belgische website van de VFS (klik hier).

De Ambassade / het Ereconsulaat van België zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

 

5. Medisch attest - Erkende artsen

U kunt uw medische attesten bekomen via:

NEPAL INTERNATIONAL CLINIC / TRAVEL AND MOUNTAIN MEDICINE CENTER 
GPO Box 3596 
Kathmandu - Nepal 
Tel: 434 642

 

6. Contact

Indien u, na het aandachtig lezen van de volledige website, nog vragen over de visumprocedures zou hebben, kunt u de Ambassade van België contacteren enkel via newdelhi.visa@diplobel.fed.be.