Burgerlijke stand

Informatie over uw burgerlijke stand.

Kinderen geboren uit een draagmoeder

In de huidige wetteksten wordt de kwestie betreffende het draagmoederschap of de kinderen geboren uit een draagmoeder niet behandeld door de Belgische wetgeving.
  1. Laatst bijgewerkt op

In de huidige wetteksten wordt de kwestie betreffende het draagmoederschap of de kinderen geboren uit een draagmoeder niet behandeld door de Belgische wetgeving.

T.a.v. dit juridische vacuüm zien onze diensten zich genoodzaakt om geen enkel rechtsgevolg toe te kennen aan de buitenlandse documenten die in dit kader werden opgemaakt (geboorteakte, vonnis,…). Deze houding wordt aangenomen ook al werd de lokale wettelijke voorziene procedure in het buitenland nauwgezet gevolgd. Datgene wat in het buitenland rechtsgevolgen creëert, heeft in dit geval geen rechtsgevolgen in onze interne rechtsorde.

Indien een Belgische onderdaan(dane) beslist om een beroep te doen op een draagmoeder in India, is er in voorkomend geval, ook al respecteert hij/zij de lokale wetgeving, geen zekerheid dat het vaderschap/moederschap erkend zal worden in België, noch dat aan het kind een reisdocument zal uitgereikt worden.

De diensten van de FOD Buitenlandse Zaken zullen weigeren het vaderschap/moederschap van rechtswege toe te kennen. Zij zullen hem/haar uitnodigen zich te wenden tot de bevoegde rechtbank van eerste aanleg (cf. art. 23 en 27 van het Wetboek internationaal privaatrecht). Zij zullen geen enkel reisdocument afleveren aan het kind.

In het licht van wat voorafgaat en de moeilijkheden waarmee een Belgische onderdaan(dane), die beroep doet op draagmoederschap of een draagmoeder, kan geconfronteerd worden, wensen wij eraan te herinneren dat er voor adoptie wel een wettelijk kader voorzien is in het Belgisch recht en dus een mogelijk alternatief biedt.